Vedtægter


1.Hjemsted

Viborg kommune stiftet d. 10.09.2003. Foreningen er tilsluttet DSF under DIF, og er underlagt disses love og regler.

2.Formål:

Klubbens formål er først og fremmest, at arbejde for at samle dykkere. Herudover er der mulighed for aktiviteter og kammeratligt samvær.

3.Medlemskab:

Klubben er en åben klub, uanset certifikattype. Aktive dykkers husstand kan optages som passive medlemmer. De passive har ikke stemmeret og kan ikke optages i bestyrelsen. Aktive medlemmer har fortrinsret til udvalgs poster frem for passive medlemmer.

4.Optagelse af medlemmer:

Som aktiv dykker, kan optages personer som vil indordne sig under klubbens vedtægter og respekterer formålsparagraffer, sikkerhed/kompetence. Det er op til den enkelte dykker selv at leve op til DSF`s sikkerhedsregler. Indmeldelse skal ske skriftligt (unge under 18 år med forældre/værges underskrift) og er gældende til medlemmet skriftligt melder sig ud til kassereren eller bliver ekskluderet.

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til kassereren samt at kontingentet er betalt frem til udmeldelsesdagen. Ved restance ud over 1 måned vil medlemmet blive ekskluderet og kan ikke optages som medlem igen før gælden er betalt. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom, kræver dog at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for eksklusionen. Et ekskluderet medlem kan kræve eksklusionen forelagt på den første kommende generalforsamling.

5.Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggende. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i feb./marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne i klubbens blad.

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag der ønskes forelagt, fremsendes til bestyrelsen senest 14 dage før afholdelse. Taleret har alle passive som aktive medlemmer. Stemmeret har kun aktive medlemmer, der har været registeret i mindst 3 måneder.

6.Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent og referent.
  • Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  • Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
  • Fastsættelse af kontingent.
  • Behandling af eventuelt indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelse
  • Generalforsamlingens ledelse:

Generalforsamlingen vælger sin dirigent samt referent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning og valg foregå skriftligt, hvis blot et stemmeberettiget medlem ønsker det. Ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages, i det omfang dirigenten bestemmer.

8.Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25%stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysninger om det emne der ønskes behandlet.

9.Bestyrelsen:

Klubbens bestyrelse består af 5 aktive medlemmer der vælges på den årlige generalforsamling. Foruden vælges der 2 suppleanter. Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær, 1 bestyrelsesmedlem. Derudover vælges 2 revisorer samt 1 revisor suppleant. Bestyrelsen er på valg i følgende periode:

Formand ulige år og næstformand og kasserer lige år. Resten er på valg hvert andet år.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen og skal varetage klubbens interesser indad til som udad til på bedst måde. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Den vedtager beslutninger og foretager handlinger i henhold til vedtægterne. Der føres protokol over bestyrelsens møder. Bestyrelsen holder møde min. 6 gange om året og der kan indkaldes med 1 uges varsel af alle bestyrelsesmedlemmer.

10.Regnskab:

Regnskabsåret er fra 1. januar – 31. december. Regnskabet og budgettet skal forelægges den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal være godkendt af bestyrelsen. Kassereren må ikke udbetale større beløb end kr. 6000,- uden bestyrelsens godkendelse. Driftsregnskabet og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted.

11.Revision:

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 revisorer. Revisorerne skal hvert år i februar  gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskabet og status forsynes med påtegning.

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskabet og beholdning.

12.Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

13.Foreningens opløsning:

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i det øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. På generalforsamlingen skal der samtidigt træffes bestemmelser om, hvad der skal ske med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal tilstrækkeligt her. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold anvendes til idrætslige formål.

Vedtægterne er stiftet i september 2003, og revideret.

-den 26. oktober 2005 (ekstraordinær generalforsamling. Indmeldelse i DSF) -den 29. marts 2006 (Ordinær generalforsamling)

-den  6. februar 2008 (Ordinær generalforsamling)

-den  4. februar 2009 (ordinær generalforsamling)

-den 24. februar 2011 (ordinær generalforsamling)

-den  7. marts 2013 (ordinær generalforsamling)

Formand       &       Næstformand

©2016 Bjerringbro Dykkerklub

Bliv medlem
Bliv medlem

Sponsorer


Besøg vores side
Bjerringbro Dykkerklub | Pilevej 12 | 8850 Bjerringbro | Tlf.: 31900499